DĚTSKÁ SKUPINA

U Rybek

PONDĚLÍ - PÁTEK
7:45 - 16:00
tel: 776 252 485

KONTAKT:

Horová Katarína
Vedení DS U Rybek
info@urybek.cz
tel: 776 553 440

Chůvy:
Katarína Horová
Adéla Chmelová
Anna Bartošová Šimáčková

DS U Rybek
Budova Staré školy
V Zídkách 128
252 46 Vrané nad Vltavou

Stále máme volná místa v DS U Rybek ve Vraném nad Vltavou. Pro více informací kontaktujte Katarínu Horovou info@urybek.cz, tel: 776 553 440.

U Rybek je dětská skupina ve Vraném nad Vltavou pro 12 dětí již od 2 let věku. S o.s. Stará škola se spolupodílíme na rodinných kavárnách. Celoročně pořádáme akce pro rodiny s dětmi. V létě organizujeme pro děti příměstské tábory.

 

 

DĚTSKÁ SKUPINA

Péče o děti ve věku 2 roky až 5 let probíhá skupinově. Maximální počet dětí ve skupině je 12.

Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně.

Naše chůvy mají kvalifikaci dle zákona č- 247/2014 Sb, o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách . Poradí si s malými dětmi a vědí si vždy rady.

Stravu nám vozí firma Bionea. Děti mají denně 2 svačiny a teplý oběd o dvou chodech. Celodenní pitný režim je samozřejmostí.

Do programu pravidelně zařazujeme výlety i divadélka pro děti.

Naše dětská skupina je zapsána v rejstříku MPSV. Znamená to nejen záruku kvality výuky, stravy, hygienických norem a kvalifikovaného personálu, ale i možnost využít daňovou odpočitatelnost za školné až do výše 13.350,- Kč/2022.

DENNÍ PROGRAM

7:45 hod. - otevírání DS
8:30 - 9:00 hod. hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
9:00 - 9:30 hod. komunitní kruh, pohybová chvilka
9:30 - 10:00 hod. hygiena, dopolední svačina
10:00 - 10:30 hod. individuální a skupinové činnosti
rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí
výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
jazykové chvilky
zájmové hry
tělovýchovné chvilky
pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
skupinová práce s předškolními dětmi
uvolňovací cviky pro správné držení tužky
celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a
celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických
10:30 - 11:30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku, svlékání
11:30 - 12:00 hod. oběd
12:00 - 12:15 hod. hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12:15 - 14:15 hod. odpolední odpočinek
14:15 - 14:25 hod. hygiena, vstávání
14:25 - 14:40 hod. odpolední svačina
14:45 - 15:30 hod. individuální a skupinové činnosti, případně pobyt venku
14:45 - 15:30 hod. vyzvedávání dětí
16:00 hod. - uzamykání DS

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST

OMLUVY A NÁHRADY

Omluvy a náhrady se provádějí pouze přes rezervační systém, který najdete ZDE.

Poté, co se dohodnete na docházce svého dítěte do dětské skupiny, vám bude zasláni přístupové jméno a heslo do systému.

Řádná omluva s možností náhrady absence je možná do 16:00 hod. předcházejícího dne před domluvenou docházkou dítěte. Tzn. že děti, které jsou nahlášené na pondělí, lze omlouvat do neděle do 16:00 hod. atd.

Pokud se ale omluvíte později, celá částka propadá. Je to z toho důvodu, že chůvy a chod DS musí fungovat i v případě, že se více dětí omluví na poslední chvíli.

Prosíme vás, pokud se po 16. hodině rozhodnete, že dítě do DS nepůjde, učiňte přesto omluvu v rezervačním systému, přestože vám peníze již nebudou vráceny.

Uvolníte tak v systému místo, které ještě týž večer nebo ráno může někdo třeba akutně využít. Děkujeme vám za toleranci a ochotu.

NÁHRADY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ 1X - 3X TÝDNĚ

Náhrady za včasné omluvy mohou děti vychodit 30 dnů před a 30 dnů po omluveném dni. Omluvy je nutné vychodit. Není možné zohlednit tyto omluvy ve vyúčtování na následující měsíc. Nevychozené náhrady propadají.

NÁHRADY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍCH 4X - 5X TÝDNĚ

Pokud vzhledem k četnosti docházky nelze vychodit náhrady 30 dnů před a 30 dnů po omluveném dni, při vyúčtování na následující měsíc se odečte adekvátní část všech včasných omluv, maximálně však 30% z celkové částky.

Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem  se náhrady řeší individuálně.

CENÍK

CENÍK DĚTSKÉ SKUPINY 2022/2023

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny. Cena docházky je na každý měsíc stále stejná (paušální poplatek).

1. pro děti narozené od 1.9.2019 
1 den v týdnu - 1500 Kč / měsíc

2 dny v týdnu - 2500 Kč / měsíc

3 dny v týdnu - 3000 Kč / měsíc

4 dny v týdnu - 3500 Kč / měsíc

5 dní v týdnu - 4000 Kč / měsíc

 

1. pro děti narozené do 31.8.2019
1 den v týdnu - 3000 Kč / měsíc

2 dny v týdnu - 4000 Kč / měsíc

3 dny v týdnu - 5000 Kč / měsíc

4 dny v týdnu -  6000 Kč / měsíc

5 dní v týdnu -   7000 Kč / měsíc

Strava: Cena stravného je 120 Kč/den (obsahuje polévku, hlavní jídlo, dopolední a odpolední
svačinu a pitný režim). Cena oběda je 90 Kč, cena svačiny vč. pitného režimu je 15 Kč.

Rezervační kauce ve výši 1500 Kč je splatná při odevzdání přihlášky. Kauce se odečítá po
nástupu do DS z první měsíční platby.

Omluvy si dělají rodiče sami přes elektronický rezervační systém. Náhrady se mohou vybírat
v poměru 1:1. Náhrady lze vychodit 30 dní před omluveným termínem a 30 dní po
omluveném termínu.

Vyúčtování nákladů vám bude zasláno vždy první týden daného měsíce, stravné se
vyúčtovává zpětně.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet měsíční
výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce. Podrobnosti přerušení docházky
jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování péče v dětské skupině.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu,
běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo výši úhrady stravného měnit v průběhu trvání této
smlouvy. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo na úhradu paušálního poplatku ve výši
50% v případě uzavření DS v nenadálé situaci (živelná pohroma, pandemie Covid
apod.) s čímž zákonný zástupce podpisem smlouvy souhlasí.